Editorial Board

Editor-in-Chief                

Shijie CHENG                            Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Deputy Editor-in-Chief

Chengshan WANG                     Tianjin Univ., China   

Chongqing KANG                      Tsinghua Univ., China      

Xinzhou DONG                         Tsinghua Univ., China

Editorial Board Members                                                                                                                                     

Qian AI                                     Shanghai Jiao Tong Univ., China                                               

Tianshu BI                                North China Electric Power Univ., China

Jessica BIAN                             US Federal Energy Regulatory Commission, USA     

Zhiqian BO                               XJ Group Corporation (SGCC), China

Anjan BOSE                             Washington State Univ., USA                     

Singh, CHANAN                      Texas A&M Univ., USA                                                      

Chen CHEN                             Argonne National Laboratory, USA                

Haoyong CHEN                       South China Univ. of Technology, China             

Zhe CHEN                               Aalborg Univ., Denmark                         

Yi DING                                  Zhejiang Univ., China                                                         

Houlei GAO                             Shandong Univ., China                           

Shaoyun GE                             Tianjin Univ., China                            

Patrick HU                              The Univ. of Auckland, New Zealand               

Johann JAGER                         Univ. of Erlangen-Nuremberg, Germany             

Lin JIANG                               University of Liverpool, UK                       

Yong-Cheol KANG                  Chonbuk National Univ., Korea                          

Daniel KIRSCHEN                   Univ. of Washington, USA                         

Seung-Jae LEE                         Myongji Univ., Korea                 

Bin LI                                      Tianjin Univ., China                              

Canbing LI                               Hunan Univ., China                            

Guojie LI                                  Shanghai Jiao Tong Univ., China                    

Zhengming LI                          Jiangsu Univ., China                                           

Tek Tjing LIE                         Auckland Univ. of Technology, New Zealand             

Mark O'MALLEY                   Univ. College Dublin, Ireland

Pierluigi MANCARELLA        The Univ. of Manchester, UK                  

Longhua MU                           Tongji Univ., China

Miguel ORTEGA-VAZQUEZ     The Univ. of Washington, USA                 

Arun PHADKE                       Virginia Tech, USA                        

Pierre PINSON                       Technical Univ. of Denmark, Denmark                

Saifur RAHMAN                     Virginia Tech, USA                       

Chanan SINGH                        Texas A&M Univ., USA                            

Kai SUN                                  The Univ. of Tennessee, USA                            

Sidhu, S. TARLOCHAN             Univ. of Western Ontario, Canada                         

James S. THORP                     Virginia Technology Univ., USA             

Xiaoru WANG                         Southwest Jiaotong Univ., China                                      

Jinyu WEN                              Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Jianzhong WU                         Cardiff University, UK                           

Xiaofu XIONG                         Chongqing Univ., China                                       

Lie XU                                     University of Strathclyde, UK                       

Jinyue YAN                              Kungliga Tekniska högskolan, Sweden 

Lin YE                                     China Agricultural Univ., China                     

Xianggen YIN                          Huazhong Univ. of Science and Technology, China      

Ning ZHANG                           Tsinghua Univ., China                             

Baohui ZHANG                        Xi'an Jiaotong Univ., China                         

Boming ZHANG                       Tsinghua Univ., China                            

Xiaoping ZHANG                           University of Birmingham, UK              

Jinquan ZHAO                                 Hohai Univ., China                                                  

Baosen ZHENG                         Chinese Institute of Electrical Engineering, China

Shijie CHENG                            Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Deputy Editor-in-Chief

Chengshan WANG                     Tianjin Univ., China   

Chongqing KANG                      Tsinghua Univ., China      

Xinzhou DONG                         Tsinghua Univ., China

Editorial Board Members                                                                                                                                     

Qian AI                                     Shanghai Jiao Tong Univ., China                                               

Tianshu BI                                North China Electric Power Univ., China

Jessica BIAN                             US Federal Energy Regulatory Commission, USA     

Zhiqian BO                               XJ Group Corporation (SGCC), China

Anjan BOSE                             Washington State Univ., USA                     

Singh, CHANAN                      Texas A&M Univ., USA                                                      

Chen CHEN                             Argonne National Laboratory, USA                

Haoyong CHEN                       South China Univ. of Technology, China             

Zhe CHEN                               Aalborg Univ., Denmark                         

Yi DING                                  Zhejiang Univ., China                                                         

Houlei GAO                             Shandong Univ., China                           

Shaoyun GE                             Tianjin Univ., China                            

Patrick HU                              The Univ. of Auckland, New Zealand               

Johann JAGER                         Univ. of Erlangen-Nuremberg, Germany             

Lin JIANG                               University of Liverpool, UK                       

Yong-Cheol KANG                  Chonbuk National Univ., Korea                          

Daniel KIRSCHEN                   Univ. of Washington, USA                         

Seung-Jae LEE                         Myongji Univ., Korea                 

Bin LI                                      Tianjin Univ., China                              

Canbing LI                               Hunan Univ., China                            

Guojie LI                                  Shanghai Jiao Tong Univ., China                    

Zhengming LI                          Jiangsu Univ., China                                           

Tek Tjing LIE                         Auckland Univ. of Technology, New Zealand             

Mark O'MALLEY                   Univ. College Dublin, Ireland

Pierluigi MANCARELLA        The Univ. of Manchester, UK                  

Longhua MU                           Tongji Univ., China

Miguel ORTEGA-VAZQUEZ     The Univ. of Washington, USA                 

Arun PHADKE                       Virginia Tech, USA                        

Pierre PINSON                       Technical Univ. of Denmark, Denmark                

Saifur RAHMAN                     Virginia Tech, USA                       

Chanan SINGH                        Texas A&M Univ., USA                            

Kai SUN                                  The Univ. of Tennessee, USA                            

Sidhu, S. TARLOCHAN             Univ. of Western Ontario, Canada                         

James S. THORP                     Virginia Technology Univ., USA             

Xiaoru WANG                         Southwest Jiaotong Univ., China                                      

Jinyu WEN                              Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Jianzhong WU                         Cardiff University, UK                           

Xiaofu XIONG                         Chongqing Univ., China                                       

Lie XU                                     University of Strathclyde, UK                       

Jinyue YAN                              Kungliga Tekniska högskolan, Sweden 

Lin YE                                     China Agricultural Univ., China                     

Xianggen YIN                          Huazhong Univ. of Science and Technology, China      

Ning ZHANG                           Tsinghua Univ., China                             

Baohui ZHANG                        Xi'an Jiaotong Univ., China                         

Boming ZHANG                       Tsinghua Univ., China                            

Xiaoping ZHANG                           University of Birmingham, UK              

Jinquan ZHAO                                 Hohai Univ., China                                                  

Baosen ZHENG                         Chinese Institute of Electrical Engineering, China